ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โดยฉันทานุมัติของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (ติสโส  อ้วน)  มีบัญชาให้จัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2489  นามว่า   “ โรงเรียนอุบลวิชาคม”  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร    เลขที่ 1    ถนนสุปัฏน์    ตำบลในเมือง    อำเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34000  โทรศัพท์  (045)  255923   FAX  (045)  240463. 
 
     ปีการศึกษา  2498  กระทรวงศึกษาธิการ  รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
     ปีการศึกษา  2505  เปลี่ยนชื่อจาก  “โรงเรียนอุบลวิชาคม”  เป็น “โรงเรียนสมเด็จ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่  เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (ติสฺโส  อ้วน)   ตามที่    มล. ปิ่น   มาลากุล  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้เสนอ
 
     แปรสภาพเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2534  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  พ.ศ.  2532  
 
     ปัจจุบัน  โรงเรียนสมเด็จ  มีเนื้อที่  9  ไร  2  งาน  โรงเรียนสมเด็จเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้  1,545  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  อบ.118/2545  ลงวันที่ 3  กันยายน  2545  ปีการศึกา  2560  
       ปีการศึกษา  2559    มีครู  60  คน  มีนักเรียน  1,102  คน  
       ปีการศึกษา  2560    มีครู  59  คน  มีนักเรียน  1,095  คน
        ปีการศึกษา  2563    มีครู  60  คน  มีนักเรียน  864  คน 
 
อาคารเรียน  6  หลัง
       1. อาคารเรียนสุรพัฒน์  เป็นอาคารเรียนคอนกรีดเสริมเหล็ก  3  ชั้น  ชั้นล่างโล่ง  ชั้นที่ 2  ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียน  มี  8  ห้องเรียน
       2. อาคารเรียนตึกสมเด็จ  เป็นอาคารเรียนคอนกรีดเสริมเหล็ก  2  ชั้น  ใช้เป้นห้องเรียน  8  ห้องเรียน
       3. อาคารเรียนเทพกวี  เป็นอาคารเรียนคอนกรีดเสริมเหล็ก  2  ชั้น  ใช้เป็นอาคารเรียน  9  ห้องเรียน
       4. อาคารเรียนหอปริยัติธรรม  เป็นอาคารเรียนคอนกรีดเสริมเหล็ก  2  ชั้น  6  ห้องเรียน
      ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง
          ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องสมุด และห้องสื่อทางไกล 1 ห้อง
       5. อาคารเรียนตึกธรรมบัณฑิต  เป็นอาคารเรียนคอนกรีดเสริมเหล็ก 3 ชั้น
      ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่อเนกประสงค์ 1 ห้อง  ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง  ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง  ห้องรองผู้อำนวยการ 1 ห้อง
      ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน 8 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
      ชั้นที่ 3 ใช้เป้นห้องเรียน  8  ห้อง  ห้องพักครู  1 ห้อง  ห้องจริยธรรม 2 ห้อง
6. อาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารชั้นเดียว  4 ห้อง ให้เป็นห้องเรียนระดับปฐมวัย และห้องอเนกประสงค์อีกห้อง
 
 
ทำเนียบผู้รับใบอนุญาต
 
1. พระศาสนดิลก (ญาณ  ญาณชาโล)       พ.ศ. 2489-2506
2. พระเทพกวี (นัด  เสนโก)                    พ.ศ. 2506-2517
3. พระราชสุเมธี (สิงห์  สุทธจิตโต)           พ.ศ. 2517-2519
4. พระโพธิญาณมุณี (ภา ปภาโส)             พ.ศ. 2519-2522
5. พระราชสุเมธี (สิงห์  สุทธิจิตโต)           พ.ศ. 2523-2525
6. พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์ สุขปุญโญ)  พ.ศ. 2525-
7. พระรัตนมงคลมุณี                               พ.ศ.        - 2549
8. พระครูปุญญากตาธิคุณ                       พ.ศ. 2550-2557
9. พระวิบูลธรรมาภรณ์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
 
ทำเนียบผู้จัดการ
 
1. ขุนวิเลขกิจโกศล                              พ.ศ.
2. ขุนพรมประศาสตร์                            พ.ศ.
3. ขุนทยาประศาสตร์                            พ.ศ.
4. นายไลย  ชูกำแพง                           พ.ศ. 2506-2532
5. พระมหาทองจันทร์  แก้ววงษา             พ.ศ. 2533-2557
6. นายอภิชาติ   เคนประจง                พ.ศ. 2558-2559
7. นายสมร  ไชยงาม พ.ศ. 2560-2563
8. นายชัชวาลย์  วาระนุช                     พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
 
ทำเนียบครูใหญ่
 
1. นายน้อม  ณ  จำปา                          พ.ศ.
2. นายวรสิทธ์  สิทธิธรรม                      พ.ศ.
3. นายประเสริฐ  โพธิ์ศรี                        พ.ศ.
4. นายเฉลิม  สุขเสริม                          พ.ศ.
5. นายโกสีย์  แก้วคูณ                           พ.ศ.     -2502
6. นายสุวรรณ  คูณพงศ์                        พ.ศ. 2502-2525
7. นายชัยวุฒิ  ทองเจริญบัวงาม               พ.ศ. 2526-2535
8. นายนิสงค์  ดอกจันรี                          พ.ศ. 2536-2549
9. นายประสิทธิ์  สมปาน                        พ.ศ. 2549-2550
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
1. นายสุรัตน์  สรรพสาร                         พ.ศ. 2551-2559
2. นายประดิษฐ์  ไขแสง พ.ศ. 2560 - 2563
3. นายสมร  ไชยงาม                            พ.ศ.2563-ปัจจุบัน
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จ  ชุดปัจจุบัน
 
1. พระวิบูลธรรมาภรณ์                    ผู้รับใบอนุญาต    วุฒิ   น.ธ.เอก
2. นายชัชวาลย์  วาระนุช                ผู้จัดการ วุฒิปริญญาเอก (ดร.)
3. นายสมร  ไชยงาม                      ผู้อำนวยการ        วุฒิ   ปริญญาโท
4. นางสาวสุรีย์รัศม์  คำภาปัตน์        รองผู้อำนวยการ   วุฒิ   ปริญญาตรี