สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของ      ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสมเด็จ

รูปเสมา                 เป็นรูปสัญลักษณ์การเรียนการศึกษา                               ใฝ่หาความรู้ใส่ตัวเอง

ธรรมจักร               บ่งบอกถึงการไม่หยุดนิ่ง  เที่ยวเสาะแสวงหาความรู้  เปรียบเสมือนจักรที่หมุนอยู่ตลอดเวลา  และเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา

 

รูปเทวดา                คนกราบไหว้บูชา  บวงสรวง  เป็นที่พึ่งทางใจ  คือครูย่อมเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของนักเรียน

                            สรุป     ความหมายของตราโรงเรียน คือ ครูเป็นบุคคลที่นักเรียนให้ความเคารพ  เป็นที่พึ่งพาได้  ครูสอนนักเรียนให้ใฝ่หาความรู้ใส่ตัวเองด้วยวิทยาการใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยไม่หยุดนึ่ง     สอนให้นักเรียนยึดมั่นในหลักคำสอนทาง พระพุทธศาสนา

 

สีประจำโรงเรียนสมเด็จ  คือ  สีฟ้า และสีเหลือง

                            

สีฟ้า        เป็นสีบ่งบอกถึงความเย็นตา        เย็นใจ ก่อเกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น

สีเหลือง   เป็นสีบ่งบอกถึงความเยือกเย็น      อ่อนโยน  ความรักความสามัคคี    และมีคุณธรรมจริยธรรม