วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

      โรงเรียนสมเด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสำเร็จโดยเน้นทักษะ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยใช้กระบวนการ  การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์  ฝึกให้รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ  ฝึกความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ตามระบบประชาธิปไตย  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหา      เพื่อนำไปเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข                                                               คำขวัญ

                          เรียนรู้  คู่คุณธรรมปรัชญา

นัตถิ    ปัญญาสมา    อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา   ไม่มี