พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ภาระหน้าที่/(MISSION)

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา

                          วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี

2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน   ของนัก  

 เรียน

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนการสอน  วิธีการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

7.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม

8. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองตนในรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน

9. ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

10 ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวและโรงเรียน