คณะผู้บริหาร

พระวิบูลธรรมาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ

นายชัชวาลย์ วาระนุช
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ

นายประดิษฐ์ ไขแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมร ไชยงาม
ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาต

นายประมวล โทมุลตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ

นายฐิติวิชญ์ จันทร์สุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเจน กนกแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0992521909

นางสาวธนันญ์พร หินผา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคคล