ภาพกิจกรรม
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่มและสมาคมฯ ผู้บริหารดีเด่น รองผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระวิบูลธรรมาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ ได้มอบรางวัลของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่มและสมาคมฯ ผู้บริหารดีเด่น รองผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสมเด็จมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑.โล่ห์รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่ม ผู้บริหารดีเด่น : พระวิบูลธรรมาภรณ์ (ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน)
๒.รางวัลรองผู้บริหารดีเด่น : นายประมวล โทมุลตรี (รองฝ่ายวิชาการ)
๓.รางวัลบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาดีเด่น : นางสาววราภรณ์ ศรีสุข (การเงิน)
๔.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
๔.๑. นางสาวสุภาภรณ์ คำทรัพย์ (อนุบาล)
๔.๒. นางปรียนันท์ ธนสารกุล (อนุบาล)
๔.๓. นางสาวณิชกานต์ ใจภักดี (ประถมศึกษา)
๔.๔. นางสาวภณิดา โสวรรณี (ประถมศึกษา)
๔.๕. นางสมพร ปัตพรรณนา (มัธยมศึกษา)
๔.๖. นางสาวรัตติกร ภาสดา (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสมเด็จ
ขอแสดงความยินดี
 
กับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลด้วยความยินดียิ่ง

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,13:16   อ่าน 38 ครั้ง