ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระวิบูลธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-255923
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ วาระนุช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ไชยงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ คำภาปัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล โทมุลตรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ ไชยวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :