ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระวิบูลธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ไชยงาม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ไขแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ลาญวิชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย นิยมสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ ทีรวม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :