ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระวิบูลธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-255923
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ วาระนุช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ไขแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ไชยงาม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล โทมุลตรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :