ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระวิบูลธรรมาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ

นายชัชวาลย์ วาระนุช
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ

นายสมร ไชยงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ

นางสาวสุรีย์รัศม์ คำภาปัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประมวล โทมุลตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายศรายุทธ ไชยวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล