ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระวิบูลธรรมาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ

นายสมร ไชยงาม
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ

นายประดิษฐ์ ไขแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ

นายประเสริฐ ลาญวิชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมัย นิยมสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายประวัติ ทีรวม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล