คณะผู้บริหาร

พระวิบูลธรรมาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ

นายชัชวาลย์ วาระนุช
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ

นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมร ไชยงาม
ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสุรีย์รัศม์ คำภาปัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประมวล โทมุลตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป