ปฐมวัย

นางแคทริยา ไชยวงศ์
ครู อนุบาล 1/2

นางสาวประไพศรี แสนทวีสุข
ครู อนุบาล 2/1

นางสาวสุภาพร คำทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0823779475​
อีเมล์ : supapornkum07@gmail.com

นางยุวรี แดงอาจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0862452693
อีเมล์ : yuvaree19990@gmail.com

นางสาวปรียนันท์ ธนสารกุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0982289428
อีเมล์ : Preeyanun_pokpak@hotmail.com