ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชวนพิศ รัตนภิรม
ครู อนุบาล 3/3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเบญจพร ดีการกล
ครู อนุบาล 1/1

นางแคทริยา ไชยวงศ์
ครู อนุบาล 1/2

นางสาวปรไพศรี แสนทวีสุข
ครู อนุบาล 2/1

นางลัคนา ลัทธิรมย์
ครู อนุบาล 2/2

นางเบญจวรรณ แสงดาว
ครู อนุบาล 2/3

นางพรทิพย์ สว่างวงศ์
ครู อนุบาล 3/1

นางยุวรี แดงอาจ
ครู อนุบาล 3/2