ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชวนพิศ รัตนภิรม
ครู อนุบาล 3/3
หัวหน้าปฐมวัย

นางแคทริยา ไชยวงศ์
ครู อนุบาล 1/2

นางสาวปรไพศรี แสนทวีสุข
ครู อนุบาล 2/1

นางสาวอัจฉริยาพร ทิพวงศ์
ครู อนุบาล 2/2

นางสาวสุภาพร คำทรัพย์
ครู อนุบาล 2/3

นางยุวรี แดงอาจ
ครู อนุบาล 3/2