กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสันต์ฤทัย สีสันต์
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกานดา กีฬา