ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมัย นิยมสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวันจรัส แสงกล้า
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูพิเศษ