กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกานดา กีฬา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0911358462

นางสาวรัตติกร ภาสดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0801664145
อีเมล์ : Namepatsada@gmail.com

นางอุทัยวรรณ บัวลอย
ครู
เบอร์โทร : 0982454881

นางสิติมา หมายดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0879570305

นางสาวสุพัตรา จารุการ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089-7153748
อีเมล์ : supattra05126@gmail.com

นายธนพล สุดายงค์
ครู
เบอร์โทร : 0610426929