ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสันต์ฤทัย สีสันต์
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิราพร ตะเภาแดง

นางสาวกานดา กีฬา