ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิตรกร ทองชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพร สิงห์สุทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ม.3/2

นางสาวชมภูนุช สายกลม
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1