ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิตรกร ทองชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฉัตรชนก มุกธวัตร
ครูที่ปรึกษา ม.1/2

นางสาวนภาพรรณ ไชยสัจ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2