กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภาพรรณ ไชยสัจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0800584461
อีเมล์ : napapanfah2612@gmail.com

นายเจน กนกแก้ว
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0992521909

นางสาวณิชกานต์ ใจภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0616916779

นายโชติกา โพธิวรรณา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0994245194
อีเมล์ : Jupdaimai@gmail.com

นางสาวชไมพร บุญยะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0994767426
อีเมล์ : chamaipornboonya@gmail.com