ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดโรงเรียนสมเด็จ

นางสาวทัศนี ดีโพธิ์กลาง
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียนสมเด็จ

นางสาวชมภูนุช สายกลม
ผู้ช่วย

นายจิตรกร ทองชัย
ผู้ช่วย / เลขานุการ