ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดโรงเรียนสมเด็จ

นายจิตรกร ทองชัย
ผู้ช่วย / เลขานุการ

นางสาวเบญจมาพร อัครบุตร