กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.สร้อยสุดา นรดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0897925228
อีเมล์ : soisuda5228@gmail.com

นางวงค์เดือน ไชยรักษ์
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0895816390
อีเมล์ : wongduean6390@gmail.com

นายประมวล โทมุลตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862639940
อีเมล์ : pramuan290817@gmil.com

นายพงษ์พัฒน์ พิมพะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0831290696
อีเมล์ : jiitar2561@gmail.com

นายศุภรัตน์ จันทะสาด
ครู
เบอร์โทร : 0909247252
อีเมล์ : Aasuparat@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ โคตรธรรม
ครู