ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวี ม่วงอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ม.5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประมวล โทมุลตรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นายทะเบียน

นายจักรพันธ์ รักษาภา
ครูที่ปรึกษา ม.2/1

นายศุภรัตน์ จันทะสาด
ครูพิเศษ

น.ส.สร้อยสุดา นรดี
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายวรพจน์ วงศ์เลิศธรรม