กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประมวล โทมุลตรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นายทะเบียน

นายศุภรัตน์ จันทะสาด
ครูพิเศษ

น.ส.สร้อยสุดา นรดี
ครูประจำชั้น ป.5/2