ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกลักษณ์ ภิรมย์ลาภ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูอุบลคณานุสิฐ
ครูพิเศษ(สอนศีลธรรม)

นางสาวเบญจมาพร อัครบุตร
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/1