กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พระครูอุบลคณานุสิฐ
ครูพิเศษ(สอนศีลธรรม)