กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมพร ปัตพรรณา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พระครูอุบลคณานุสิฐ
ครูพิเศษ(สอนศีลธรรม)

นางสาวธนันญ์พร หินผา
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอัมพร ศรีบัว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0837488590
อีเมล์ : Amporn88590@gmail.com

นางปิยรัตน์ รอบรู้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0819551916
อีเมล์ : Pi yarat. Robroo1011a gmail com

นายศุภชาติ จันทึก
ครู
เบอร์โทร : 0981914081
อีเมล์ : C.Suphachart@gmail.com