ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิพัฒน์ แสวงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวัติ ทีรวม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/1

พระครูอุบลคณานุสิฐ
ครูพิเศษ(สอนศีลธรรม)

นางกนกลักษณ์ ภิรมย์ลาภ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/1