ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรายุทธ ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ม.3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดิ์ชัย บุญช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพงษ์นที ทับทอง
ครูพิเศษ