ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฑิฆัมพร ลาญวิชัย
ครูพิเศษ

นายกวีชัย บุญวงศ์
ครูพิเศษ

นายวิทวัส นาใจคง

นางสาวสุวลักษ์ แก้วมาคูณ