กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รัตนา ชุ่มรอด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0800595737
อีเมล์ : rattana09746@gmail.com

วัทน์สิริ นิตอินทร์
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0874504353
อีเมล์ : pokkubpom2012@gmail.com