ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ จารุการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบรรพต ทาระธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูพิเศษ

นางสาวฑิฆัมพร ลาญวิชัย
ครูพิเศษ

นายกวีชัย บุญวงศ์
ครูพิเศษ