กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฐิติวิชญ์ จันทร์สุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายราชวิทย์ พูดดี
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวภณิดา โสวรรณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0918291811
อีเมล์ : panida2521da@gmail.com