กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายราชวิทย์ พูดดี
ครูพิเศษ

นายพงษ์พัฒน์ พิมพะ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2

นายฐิติวิชญ์ จันทร์สุข