ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกองธรรม พิมมัจฉา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิรุต แก้ววงษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/2

นายราชวิทย์ พูดดี
ครูพิเศษ

นายพงษ์พัฒน์ พิมพะ
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2