ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประเสริฐ ลาญวิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจามจุรี สารภาพ
ครูประจำชั้น ป.5/1

น.ส.อัจฉราพร บุญต่อ
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายวิชชุพงษ์ เมืองสา

นางสาวเบญจภรณ์ ดีการกล