ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประเสริฐ ลาญวิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผาณิต พันธ์เลิศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/3

นางสาวประกายอัญญมณี จันทะโมคา
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/2

นางสาวจามจุรี สารภาพ
ครูประจำชั้น ป.5/1

น.ส.อัจฉราพร บุญต่อ
ครูประจำชั้น ป.3/3