ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจภรณ์ ดีการกล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐธีร์ วาศวิชัยรุจน์
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

น.ส.อรัญญา บุญต่อ
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวจามจุรี สาระภาพ

นางสาวฐิติรัตน์ ประสาทศรี