กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจภรณ์ ดีการกล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0868696721
อีเมล์ : moremobile515@gmail.com

นางสาวฐิติรัตน์ ประสาทศรี
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทร : 0902906247
อีเมล์ : aonthiti99@gmail.com

นางสาวพรพิยา ไชยพันโท
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0933279822
อีเมล์ : Pornpiya.22122541@gmail.com

นางสาวชลิดาภัทร จงรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0621977590
อีเมล์ : mydarat14@gmail.com

นางสาวมุกธิดา เมาแรต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0943971554
อีเมล์ : mooktida19955@gmail.com