คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระวิบูลธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
ชื่อ-นามสกุล : พันตรีภราดร นนตุลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองทั่ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร วิริยะการุณย์
ตำแหน่ง : กรรมการ